Regulamin Programu Monetowego


§ 1.

Wstęp

 1. Program Monetowy Allegro (dalej „Program”) został utworzony w celu promocji serwisu Allegro.pl i świadczonych przez Grupę Allegro Sp. z o.o. usług.

 2. Organizatorem Programu jest Grupa Allegro Sp. z o.o. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Programie.

 4. Program trwać będzie od 9 sierpnia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.


§ 2.

Definicje

 1. Allegro – internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, której operatorem jest Grupa Allegro;

 2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Windows Phone 2.1.16.0, Android 4.7.0, iOS 4.18.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach smartfon i tablet) oraz Windows Phone (na urządzeniach smartfon). Więcej o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/

 3. Grupa Allegro – spółka Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 976 500 zł, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272525995.

 4. Kupon promocyjny Allegro – Voucher o wartości 10 zł lub 20 zł do wykorzystania na zakupy w ramach Allegro.

 5. PayU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-08-495.

 6. Usługa PayU - jest usługą płatniczą w rozumieniu ustawy, w zakresie przyjmowania przez operatora płatności środków pieniężnych przekazywanych przez kupującego z wykorzystaniem udostępnionych kupującemu kanałów płatności w celu zapłaty za Towar, które ewidencjonowane są na rachunku płatniczym sprzedającego.

 7. Regulamin Allegro – regulamin dostępny pod adresem http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php zaakceptowany przez Użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro.

 8. Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy użytkownikami w ramach Allegro.

 9. Transakcja na Allegro – Transakcja zawarta zgodnie z Regulaminem Allegro, wyróżniona ikoną Monety.

 10. Towar – rzecz, usługa lub prawo, będące przedmiotem Oferty,

 11. Uczestnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

 12. Moneta – wirtualne oznaczenie widoczne w podsumowaniu Transakcji na Allegro jak również w ramach ustawień Konta Użytkownika odpowiadające wartości dokonanych przez Uczestnika Transakcji na Allegro w czasie trwania Programu, przy czym ważność każdej Monety wynosi 365 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, liczonych od dnia zakończenia Transakcji, chyba że wcześniej Program ulegnie zakończeniu.

 13. Użytkownik – osoba (w tym osoba prawna), która po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji Regulaminu Serwisu) ma prawo dostępu do usług oferowanych na Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako kupujący, jak i sprzedający (posiada aktywne Konto lub Konta w Allegro).

 14. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Grupę Allegro pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Allegro.

 15. Regulamin – nin. regulamin Programu Monetowego dostępny pod adresem: https://monety.allegro.pl/regulamin


§ 3.

Zasady ogólne

 1. W Programie mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami.

 2. W celu wzięcia udziału w Programie, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

  1. jest zarejestrowanym Użytkownikiem Allegro,

  2. zaakceptował niniejszy Regulamin,

  3. w okresie trwania Programu zawarł przynajmniej jedną Transakcję na Allegro i skutecznie dokonał płatności poprzez Usługę PayU (status płatności: "Zakończona"),

 3. Każdy Uczestnik, który spełni łącznie warunki opisane w pkt 2 powyżej, otrzyma za każdą Transakcję na Allegro liczbę Monet każdorazowo wskazaną w jej podsumowaniu widocznym w procesie zakupowym, z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 16 poniżej.

 4. Programem nie są objęte Transakcje zawarte w następujących kategoriach:

  Elektronika > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 > Zdrapki

  Elektronika > Komputery > Internet

  Elektronika > RTV AGD > Karty Allegro

  Elektronika > Telefony i Akcesoria > Pre-paid

  Kultura i rozrywka > Gry > Gry online (MMO)

  Komputery > Oprogramowanie > Internet

  Kultura i rozrywka > Gry > Gry na konsole > Doładowania

  Dom i zdrowie > Nieruchomości

  Sport i wypoczynek > Wakacje

  Motoryzacja > Samochody

  Motoryzacja > Maszyny

  Motoryzacja > Motocykle i quady

  Motoryzacja > Inne pojazdy i łodzie

  Motoryzacja > Przyczepy, naczepy

  Motoryzacja > Usługi

 1. W przypadku, gdy Uczestnik zgromadzi liczbę Monet równą lub większą odpowiednio 10 lub 20, będzie uprawniony do zakupu Kuponu promocyjnego Allegro o wartości 10 (słownie: dziesięć) zł – w przypadku zgromadzenia minimum 10 Monet lub 20 (słownie: dwadzieścia) zł- w przypadku zgromadzenia minimum 20 Monet. W celu dokonania zakupu Kuponu promocyjnego Allegro należy skorzystać z zakładki „Monety i Kupony”, a następnie skorzystać z zakładki „Monety”, w której należy wybrać przycisk „Zakup kuponu”.

 2. Koszt zakupu Kuponu promocyjnego Allegro niezależnie od jego wartości wynosi 20 groszy i naliczany jest do salda Uczestnika z chwilą jego nabycia w sposób określony w ust 5 powyżej

 3. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia dowolnej liczby Monet, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowe wygenerowanie Kuponu promocyjnego Allegro poprzez kliknięcie w przycisk „Zakup kupon” powodować będzie obniżenie zgromadzonej przez Uczestnika liczby Monet odpowiednio o 10 lub 20 sztuk, jak i spowoduje wygenerowanie Kuponu promocyjnego Allegro najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili naciśnięcia przez Uczestnika przycisku „Zakup kupon”. Jednocześnie Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty określonej ceny za Kupon promocyjny Allegro, zgodnie z pkt 6 powyżej

 4. Kupon promocyjny Allegro zostanie przypisany do Konta danego Użytkownika i będzie widoczny po zalogowaniu na Konto w zakładce „Kupony”.

 5. Ważność Kuponu promocyjnego Allegro wynosi 14 (słownie: czternaście) dni liczonych od momentu kliknięcia przez Uczestnika na przycisk "Zakup kupon".

 6. Kupon promocyjny Allegro można wykorzystać jednorazowo w ramach kolejnych zakupów dokonywanych na Allegro na kwotę równą bądź wyższą niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) zł, przy czym kwota ta liczona jest od ceny Towaru, wskazanej przez sprzedającego w parametrach oferty i nie obejmuje ona kosztów dostawy.

 7. Kupon promocyjny Allegro będzie dostępny podczas wypełniania formularza dostawy i zapłaty, w trakcie dokonywania zakupu przez Użytkownika.

 8. Kupon promocyjny Allegro musi zostać zrealizowany w jednej płatności za Transakcję, przy czym może to być Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów, za które dokonanie zostanie jedna płatność.

 9. Kupon promocyjny Allegro można zrealizować tylko w ramach zapłaty dokonywanej w ramach Usługi PayU, wybierając opcję „zapłać mniej/kupony”.

 10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli Uczestnik:

  1. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w tym w szczególności nie dokonuje zapłaty za Kupon promocyjny Allegro w określonym terminie

  2. narusza przepisy prawa w związku z Programem,

 11. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, mające wpływ na fałszowanie danych lub zawarł Transakcje na Allegro z uprzednim zamiarem odstąpienia od niej wyłącznie w celu zgromadzenia Monet, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z Programu i zawiesić jego Konto na Allegro.

 12. Gromadzenie Monet w ramach jednego Konta podlega następującym limitom:

  1. Dla Uczestników, którzy posiadają Konto w Allegro przez okres krótszy niż 365 dni :

- 100 Monet w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01- 23:59:59, w której Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro;

- 200 Monet w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro;

- 400 Monet przez cały okres trwania Programu. Przekroczenie powyższego limitu skutkuje nienaliczaniem kolejnych Monet.

b. Dla Uczestników, którzy posiadają Konto w Allegro przez okres dłuższy niż 365 dni:

- 150 Monet w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01- 23:59:59, w której Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro;

- 400 Monet w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro;

- 1000 Monet przez cały okres trwania Programu. Przekroczenie powyższego limitu skutkuje nienaliczaniem kolejnych Monet.

 1. Liczba Kuponów promocyjnych Allegro, które może nabyć Uczestnik podlega następującym limitom:

a. Dla Uczestników, którzy posiadają Konto w Allegro przez okres krótszy niż 365 dni:
- 1 Kupon promocyjny Allegro w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01- 23:59:59, w której Uczestnik dokonał nabycia Kuponu promocyjnego Allegro;

- 5 Kuponów promocyjnych Allegro w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego Allegro;

b. Dla Uczestników, którzy posiadają Konto w Allegro przez okres dłuższy niż 365 dni:

- 3 Kupony promocyjny Allegro w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01- 23:59:59, w której Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego Allegro;

- 10 Kuponów promocyjnych Allegro w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał nabycia pierwszego Kuponu promocyjnego Allegro;


§ 4.

Zasady wykorzystania Kuponu promocyjnego Allegro

 1. Kupon promocyjny Allegro może być wykorzystany jedynie w celu dokonania płatności za Transakcję. W przypadku niewykorzystania Kuponu promocyjnego Allegro we wskazanym w § 3 pkt 9 terminie, Uczestnik nie ma prawa otrzymania jego ekwiwalentu w jakiejkolwiek innej postaci.

 2. W przypadku więcej niż jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją w tym samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji. Promocje nie łączą się.

 3. Kupony promocyjne Allegro nie podlegają sumowaniu w ramach jednej Transakcji

 4. Uczestnik nie może wnioskować o zamianę Monet lub Kuponu promocyjnego Allegro na ekwiwalent pieniężny, ani na rabaty inne niż te opisane w niniejszym Regulaminie.

 5. Kupony promocyjne Allegro nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży.

 6. W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w Programie:

  1. wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie praw nabytych w ramach Programu.

  2. wymiana reklamowanych Towarów na inne lub odstąpienie od umowy oznacza rezygnację z udziału w Programie. Kupon promocyjny Allegro nie może być ponownie wykorzystany.

 7. Z Kuponów promocyjnych Allegro nabytych w ramach Programu nie można skorzystać w ramach Transakcji dotyczących zakupu Kart Podarunkowych Allegro ( http://allegro.pl/karty-allegro-253758 ).

 8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu Kuponu promocyjnego Allegro, o której mowa w par 3 ust 5 Uczestnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza odstapienia od umowy, z którego Uczestnik może skorzystać, określone są w pouczeniu zawartym pod adresem:
  https://monety.allegro.pl/Pouczenie_odstapienie_od_umowy.pdf

 9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust 8 powyżej nie przysługuje Uczestnikowi, który, wykorzystał nabyty Kupon promocyjny Allegro w celu dokonania płatności za Transakcję.


§ 5.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące naliczania Monet składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy.

 2. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponów promocyjnych Allegro składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy.

 3. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci.


§ 6.

Dane osobowe Uczestników

 1. PayU i Grupa Allegro są administratorami danych osobowych otrzymanych od Uczestników. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu: ( http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php ).

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Programu.
  Uczestnicy podają dane dobrowolnie. Uczestnicy mają dostęp (i wgląd) do danych, mogą edytować dane (oraz je zmieniać), a także monitorować proces przetwarzania danych osobowych (i wnioskować o ich usunięcie) zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://monety.allegro.pl/regulamin

 2. Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki obecnych Uczestników, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Programu.

 3. Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu Programu.

 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.