Regulamin Programu Monetowego


§ 1.

Wstęp

 1. Program Monetowy Allegro (dalej „Program”) został utworzony w celu promocji serwisu Allegro.pl i świadczonych przez Grupę Allegro Sp. z o.o. usług.
 2. Organizatorem Programu jest Grupa Allegro Sp. z o.o. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Programie.
 4. Program trwać będzie od 9 stycznia 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

§ 2.

Definicje

 1. Allegro – internetowa platforma transakcyjna, dostępna w domenie allegro.pl, której operatorem jest Grupa Allegro;
 2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Windows Phone 2.1.16.0, Android 4.7.0, iOS 4.18.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych użytkownika, umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach smartfon i tablet) oraz Windows Phone (na urządzeniach smartfon). Więcej o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/
 3. Grupa Allegro – spółka Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 976 500 zł, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272525995.
 4. Kupon promocyjny Allegro – Voucher o wartości 20 zł do wykorzystania na zakupy na Allegro dokonane przy użyciu Aplikacji mobilnej.
 5. PayU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-08-495.
 6. Usługa PayU - jest usługą płatniczą w rozumieniu ustawy, w zakresie przyjmowania przez operatora płatności środków pieniężnych przekazywanych przez kupującego z wykorzystaniem udostępnionych kupującemu kanałów płatności w celu zapłaty za Towar, które ewidencjonowane są na rachunku płatniczym sprzedającego.
 7. Regulamin Serwisu – regulamin Allegro dostępny pod adresem http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php zaakceptowany przez Użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro.
 8. Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy użytkownikami w ramach Allegro.
 9. Transakcja na Allegro – Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz,  opatrzona symbolem Standard Allegro zawarta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej zgodnie z Regulaminem Serwisu, na której wartość składa się cena Towaru wskazana przez Użytkownika będącego Sprzedającym w Allegro będąca równa bądź wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt). Wartość Transakcji na Allegro nie obejmuje kosztów dostawy Towaru.
 10. Towar – rzecz, usługa lub prawo, będące przedmiotem Oferty,  
 11. Uczestnik – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (a) będąca Użytkownikiem, oraz (b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz (c) spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
 12. Moneta – wirtualne oznaczenie w ramach ustawień Konta Użytkownika odpowiadające wartości dokonanych przez Uczestnika Transakcji na Allegro w czasie trwania Programu, przy czym ważność każdej Monety wynosi 180 dni (słownie: sto osiemdziesiąt), liczonych od dnia zakończenia Transakcji na Allegro, chyba że wcześniej Program ulegnie zakończeniu.
 13. Użytkownik – osoba (w tym osoba prawna), która po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji Regulaminu Serwisu) ma prawo dostępu do usług oferowanych na Allegro, w szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako kupujący, jak i sprzedający (posiada aktywne Konto lub Konta w Allegro).
 14. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Grupę Allegro pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Allegro.
 15. Standard Allegro – usługa dla użytkowników Allegro, która wyróżnia Transakcje Użytkowników, którzy spełniają wysokie standardy obsługi Kupujących. Regulamin usługi dostępny jest pod adres.php em:
  http://allegro.pl/country_pages/1/0/standard_allegro
 16. Regulamin – nin. regulamin Programu Monetowego dostępny pod adresem: https://monety.allegro.pl/regulamin

§ 3.

Zasady ogólne

 1. W Programie mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy, którzy po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie staną się Uczestnikami.
 2. W celu wzięcia udziału w Programie, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. jest zarejestrowanym Użytkownikiem Allegro,
  2. zaakceptował niniejszy Regulamin,
  3. w okresie trwania Programu zawarł przynajmniej jedną Transakcję na Allegro, przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej i skutecznie dokonał płatności poprzez Usługę PayU (status płatności: "Zakończona"),
 3. Każdy Uczestnik, który spełni łącznie warunki opisane w pkt 2 powyżej, otrzyma 6 Monet za każdą Transakcję na Allegro z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 16 poniżej.
 4. Programem nie są objęte Transakcje zawarte w następujących kategoriach:
 5. Elektronika > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 > Zdrapki,

  Elektronika > Komputery > Internet,

  Elektronika-> RTV AGD -> Karty Allegro

  Elektronika > Telefony i Akcesoria > Pre- paid,

  Kultura i rozrywka > Gry > Komputerowe PC,

  Kultura i rozrywka > Gry > Gry online (MMO),

  Komputery › Oprogramowanie › Internet

  Kultura i rozrywka > Gry > Gry na konsole > Doładowania

 6. W przypadku, gdy Uczestnik zgromadzi liczbę równą lub większą 20 Monet, będzie uprawniony do zakupu Kuponu promocyjnego Allegro o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia). W celu dokonania zakupu Kuponu promocyjnego Allegro należy skorzystać z zakładki „Monety i Kupony” dostępnej w Aplikacji moblinej, a następnie skorzystać z zakładki „Monety”, w której należy wybrać przycisk „Wymień Monety na Kupony”.
 7. Koszt zakupu Kuponu promocyjnego Allegro, o którym mowa w pkt. 5 powyżej  wynosi 20 groszy i odbywa się na zasadach określonych w art. 9.1.Regulaminu Serwisu.
 8. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia dowolnej liczby Monet, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowe wygenerowanie Kuponu promocyjnego Allegro poprzez kliknięcie w przycisk „Zakup kupon” powodować będzie obniżenie zgromadzonej przez Uczestnika ilości Monet o 20 sztuk, jak i spowoduje wygenerowanie Kuponu promocyjnego Allegro najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili naciśnięcia przez Uczestnika przycisku „Zakup kupon”. Jednocześnie Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty określonej ceny za Kupon promocyjny Allegro, zgodnie z pkt 6 powyżej
 9. Kupon promocyjny Allegro pojawia się Uczestnikowi w zakładce Kupony w  mobilnej aplikacji Allegro i jest ważny przez 14 (słownie: czternaście) dni od momentu kliknięcia przez Uczestnika na przycisk "Zakup kupon". 
 10. Kupon promocyjny Allegro zostanie przypisany do Konta danego Użytkownika i będzie widoczny po zalogowaniu na Konto w zakładce „Moje Allegro” w Aplikacji mobilnej.
 11. Kupon promocyjny Allegro można wykorzystać jednorazowo w ramach kolejnych zakupów dokonywanych na Allegro poprzez Aplikację mobilną na kwotę równą bądź wyższą niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) zł, przy czym kwota ta liczona jest od ceny Towaru, wskazanej przez sprzedającego w parametrach oferty i nie obejmuje ona kosztów dostawy.
 12. Kupon promocyjny Allegro będzie dostępny podczas wypełniania formularza dostawy i zapłaty, w trakcie dokonywania zakupu przez Użytkownika.
 13. Kupon promocyjny Allegro musi zostać zrealizowany w jednej płatności za Transakcję, przy czym może to być Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów, za które dokonanie zostanie jedna płatność.
 14. Kupon promocyjny Allegro można zrealizować tylko w ramach zapłaty dokonywanej w ramach Usługi PayU, wybierając opcję „zapłać mniej/kupony”.
 15. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli Uczestnik:
  1. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, w tym w szczególności nie dokonuje zapłaty za Kupon rabatowy Allegro w określonym terminie
  2. narusza przepisy prawa w związku z Programem.
 16. W przypadku, gdy Uczestnik Programu podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z Programu i zawiesić jego Konto na Allegro.
 17. Gromadzenie Monet w ramach jednego Konta oraz jednego unikalnego urządzenia mobilnego podlega następującym limitom:
  1. 60 Monet w ciągu doby, za którą przyjmuje się czas od 00:00:01- 23:59:59, w której Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro;
  2. 120 Monet w ciągu miesiąca, przy czym za miesiąc przyjmuje się czas od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym Uczestnik dokonał Transakcji na Allegro;
  3. 400 Monet przez cały okres trwania Programu. Przekroczenie powyższego limitu skutkuje nienaliczaniem kolejnych Monet.

§ 4.

Zasady wykorzystania Kuponu promocyjnego Allegro

 1. Kupon promocyjny Allegro może być wykorzystany jedynie w celu dokonania płatności za Transakcję, w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od odebrania Kuponu promocyjnego Allegro. W przypadku niewykorzystania Kuponu promocyjnego Allegro we wskazanym w zdaniu poprzedzającym okresie, Uczestnik nie ma prawa otrzymania jego ekwiwalentu w jakiejkolwiek innej postaci.
 2. W przypadku więcej niż jednej promocji oferowanej w związku z daną Transakcją w tym samym czasie, Uczestnik może skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednej Transakcji.  Promocje nie łączą się.
 3. Kupony promocyjne Allegro nie podlegają sumowaniu w ramach jednej Transakcji .
 4. Uczestnik nie może wnioskować o zamianę Monet lub Kuponu promocyjnego Allegro na ekwiwalent pieniężny, ani na rabaty inne niż te opisane w niniejszym Regulaminie.  
 5. Kupony promocyjne Allegro nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży.
 6. W przypadku reklamacji Towarów zakupionych w Programie:
  1. Wymiana reklamowanych Towarów na identyczne, naprawa lub obniżenie ceny oznacza zachowanie praw nabytych w ramach Programu.
  2. Wymiana reklamowanych Towarów na inne lub odstąpienie od umowy oznacza rezygnację z udziału w Programie. Kupon promocyjny Allegro nie może być ponownie wykorzystany.
 7. Z Kuponów promocyjnych Allegro nabytych w ramach Programu nie można skorzystać w ramach Transakcji dotyczących zakupu Kart Podarunkowych Allegro (http://allegro.pl/karty-allegro-253758).
 8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu Kuponu promocyjnego Allegro, o której mowa w par 3 ust 5 Uczestnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Uczestnik może skorzystać, określone są w pouczeniu zawartym pod adresem:
  https://monety.allegro.pl/Pouczenie_odstapienie_od_umowy.pdf
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi, który, wykorzystał nabyty Kupon promocyjny Allegro w celu dokonania płatności za Transakcję.

§ 5.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące naliczania Monet składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy.
 2. Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z Kuponów promocyjnych Allegro składać można pisemnie na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 lub poprzez formularz kontaktowy.
 3. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, a także opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci .

§ 6.

Dane osobowe Uczestników

 1. PayU i Grupa Allegro są administratorami danych osobowych otrzymanych od Uczestników. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Partnerów zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu: (http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Programu.
 3. Uczestnicy podają dane dobrowolnie. Uczestnicy mają dostęp (i wgląd) do danych, mogą edytować dane (oraz je zmieniać), a także monitorować proces przetwarzania danych osobowych (i wnioskować o ich usunięcie) zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://monety.allegro.pl/regulamin
 2. Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki obecnych Uczestników, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Programu. 
 3. Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu Programu.
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.